Status AEO obowiązuje także poza UE

W celu zapewnienia bezpiecznego łańcucha dostaw kraje Unii Europejskiej muszą współpracwać z innymi krajami. W tym celu UE podpisuje umowy z krajami trzecimi dotyczące wzajemnego uznawania statusu AEO. 

Program AEO został opracowany na podstawie standardów bezpieczeństwa – SAFE Framework, które zostały przyjete przez wszystkie kraje WCO (Światowej Organizacji Ceł). Tym samym programy wdrażane w innych krajach są zbliżone. Dzięki temu korzyści i ułatwienia nadawane upoważnionym przedsiebiorcom w krajach UE mogą być uznawane poza granicami UE. Szczegóły są określone w umowach pomiędzy UE a krajem trzecim.

Wzajemne uznawanie dotyczy statusu AEO w zakresie bezpieczeństwa tj. pozwoleń AEOS i AEOF.

Kraje, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie o wzajemnym uznawaniu statusu AEO to: Szwajcaria, Norwegia, Japonia, USA i Chiny.