Zmiany w przepisach celnych 1 maja 2016

Od 1 maja 2016r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy prawa celnego. Obowiązujący od ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) został zastąpiony Unijnym Kodeksem Celnym (UKC).

Tym samym straciły moc także: rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.04.2008r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) oraz rozporządzenie wykonawcze nr 2454/93 z 2.07.1993r. (RWKC). 

Podstawą nowych regulacji celnych w UE jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 19.10.2013 ustanawiające Unijny Kodeks Celny oraz 2 dodatkowe akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z 28.07.2015 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego;
 • Rozporządzanie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z 24.11.2015r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny. 

Nowy Kodeks Celny wprowadził wiele istotnych zmian, które mają wpływ na działalność wielu przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym.  

Najważniejsze zmiany w UKC dotyczą:

 • długu celnego
 • procedur celnych
 • wewnętrznego i zewnętrznego audytu
 • składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i procedur specjalnych,
 • zabezpieczenia generalnego oraz obniżenia wysokości zabezpieczenia,
 • procedur uproszczonych
 • wiążących informacji taryfowych (WIT)
 • wymiany informacji za pomocą systemów elektronicznych
 • upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

Z perspektywy instytucji AEO zmiany dotyczą kryteriów przyznawania oraz ułatwień dla upoważnionych przedsiębiorców. Czy są to rewolucyjne zmiany przeczytacie Państwo w artykule “AEO – rewolucja czy ewolucja?”. 

W konsekwencji zmian w przepisach unijnych z pewnym opóźnieniem wprowadzono zmiany w polskich przepisach. 20 sierpnia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228). Zmiany te mają charakter uzupełniający do unijnych przepisów celnych.